Przedmiotem specjalizacji naszej Kancelarii są sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności:

  1. reprezentacja przed sądem, włącznie z przygotowaniem pełnej pism procesowych,
  2. sprawy cywilne o zapłatę,
  3. windykacja należności,
  4. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
  5. sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczące prawa własności,współwłasności, zasiedzenia,
  6. sprawy dotyczące dochodzenia zadośćuczynienia,
  7. sprawy spadkowe, w tym postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
  8. pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku, postępowania o dział spadku, dochodzenie zachowku,
  9. roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
  10. dochodzenie wszelkich roszczeń konsumenckich, w tym niedozwolone klauzule umowne, niezgodności towaru, problemtyki umów zawieranych przez internet.