Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także na etapie jego realizacji.

Odpowiadając na potrzeby Klientów prowadzimy postępowania w sprawie roszczeń odszkodowawczych w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawy dotyczące zwrotu wadium.

Proponujemy naszym Klientom :

  1. analizę wzorców umów udostępnionych przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka,
  2. obsługę procedury odwoławczej w tym sporządzanie wezwań i opinii prawnych w związku z uchybieniami zamawiającego,
  3. reprezentujemy wykonawcę i podwykonawców w postępowaniu sądowym i pozasądowym w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty główne i dodatkowe, w postępowaniach związanych odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem, o zapłatę kar umownych,
  4. prowadzimy kompleksową obsługę prawną problemów związanych rękojmią i gwarancją.